Digital commons/Letter to sprea around I

De Amical Wikimedia
Salta a: navegació, cerca

Go back general Digital Commons Forum

Açi esta en format Google Doc: https://docs.google.com/document/d/1FdSKWfmDCb01CfDy_59PqnD6S-RkI28fhjTTz_ZFyZ0/edit

ENGLISH, CATALAN, SPANISH VERSION

Global Forum - Building digital Commons and Collaborative Communities

Save the Date - 29, 30 October, Barcelona, Catalonia (Spain)

http://www.digital-commons.net

Building Digital Commons and Collaborative Communities is a new initiative aiming to bring together individuals, collective and organizations from different Free and Open Collaborative Communities, Digital Commons Initiatives and Researchers in the area to identify ways to support and learn from each other and collaborate in order to promote together digital commons.

Why?

The new technologies offered a big opportunity to create, innovate and collaborate to share and build information and knowledge resources. However, we are living in a challenging time, with each time more attends of enclosure the commons, for both communities of peers and research.

 • We want to stress the makers and doers approach. To increase the visibility, address the challenges of scaling participation and define the spectrum of engagement in building digital commons.
 • Systematize experiences & learn from each other (at the legal, infrastructural, sustainable, participation and governance levels).
 • Map the digital commons and promote common actions.
 • Create procommons references – To remark the distinction between the governance of digital commons and other forms of corporate-providers not based on free and open infrastructure.
 • Build bridges between action and research on commons as a form of governance, production, and horizon of socio transformation.

What?

We will be addressing collaboratively a series of working lines:

 • Participation in Peer driven movements (hosted by Amical Viquipedia and Wikipedia Catalan Community)
 • Sustainability and social economy (hosted by Institute of Govern and Public Policies (IGOP) Autonomous University of Barcelona)
 • Mapping of various digital commons initiatives and define a common strategy (hosted by IGOP)

How to participate and keep informed?

Register at: www.digital-commons.net/form/registration

Subscribe to newsletter: Send an e-mail to info@digital-commons.net Identica & Twitter: @dimmons_forum Facebook: ForumGlobal Dimmons


Contact info@digital-commons.net for more information! Looking forward to hearing from you!

Digital commons forum is an initiative promoted by Amical Viquipedia and Institute of Govern and Public Policies - Autonomous University of Barcelona.

CATALÀ

Global Forum – Creació de bens communs Digitals i Comunitats Colaborativas R

Reserve la data - 29, 30 Octubre, Barcelona, Catalunya http://www.digital-commons.net

La Creació de Bens Communs Digitals i Comunitats Colaborativas és una nova iniciativa destinada a reunir individus, col·lectius i organitzacions de diferents Comunitats Colaborativas Lliures i Obertes, Iniciatives de Bens Communs Digitals i Investigadors i investigadores en l'àrea amb la finalitat d'identificar formes de protegir-se i aprendre els uns dels altres i col·laborar per a promoure junts els bens communs digitals.

Per què?

Les noves tecnologies van brindar una gran oportunitat per a crear, innovar i col·laborar en l'intercanvi i creació de recursos d'informació i coneixements. No obstant això, vam viure en un temps ple de desafiaments, amb cada vegada un major encerclament dels commons, tant per a les comunitats de parells com per a la investigació.

· Volem destacar l'enfocament dels creadors i emprenedors. Per a augmentar la visibilitat, tractar els desafiaments de la participació a escala i definir l'espectre de compromís en la creació d'espais públics digitals. · Sistematizar les experiències i aprendre mútuament (a nivell legal, infraestructural, sostenible, de participació i govern). · Traçar un plànol dels bens comuns digitals i promoure accions en comuna. · Crear referències a favor del domini públic: per a remarcar la diferència entre l'adreça dels espais públics digitals i altres subministradors col·lectius no basats en una infraestructura lliure i oberta. · Construir ponts entre l'acció i la investigació en el domini públic com una forma de govern, producció i l'horitzó de la soci-transformació.

Què?

Tractarem de forma colaborativa una sèrie de línies de treball:

 • Participació en moviments guiats per Parells (presentats per Amical Viquipedia i la comunitat Wikipedia catalana)
 • Sostenibilitat i economia social (presentat per l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Traçar un plànol de diverses iniciatives d'espais públics digitals i definir una estratègia comuna (presentat per IGOP)

Com participar i mantenir-se informat?

Registre's en: www.digital-commons.net/form/registration

Subscriga's a la newsletter: Envie un e-mail a info@digital-commons.net Identica i Twitter: @dimmonsforum Facebook: ForumGlobal Dimmons

Per a més informació, pose's en contacte amb info@digital-commons.net. Estarem encantats de rebre els seus comentaris!

Digital commons forum és una iniciativa promoguda per Amical Viquipedia i l'Institut de Govern i Polítiques Públiques – Universitat Autònoma de Barcelona.


CASTELLANO

Global Forum – Creación de Bienes Comunes Digitales y Comunidades Colaborativas

Reserve la fecha - 29, 30 Octubre, Barcelona, Cataluña http://www.digital-commons.net

La Creación de Bienes Comunes Digitales y Comunidades Colaborativas es una nueva iniciativa destinada a reunir individuos, colectivos y organizaciones de diferentes Comunidades Colaborativas Libres y Abiertas, Iniciativas de Bienes Comunes Digitales e Investigadores en el área con el fin de identificar formas de respaldarse y aprender los unos de los otros y colaborar para promover juntos los bienes comunes digitales.

¿Por qué?

Las nuevas tecnologías brindaron una gran oportunidad para crear, innovar y colaborar en el intercambio y creación de recursos de información y conocimientos. Sin embargo, vivimos en un tiempo lleno de desafíos, con cada vez un mayor cercamiento de los commons, tanto para las comunidades de pares como para la investigación.

· Queremos destacar el enfoque de los creadores y emprendedores. Para aumentar la visibilidad, tratar los desafíos de la participación a escala y definir el espectro de compromiso en la creación de bienes comunes digitales. · Sistematizar las experiencias y aprender mutuamente (a nivel legal, infraestructural, sostenible, de participación y gobierno). · Trazar un plano de los espacios públicos digitales y promover acciones en común. · Crear referencias a favor del dominio público: para remarcar la diferencia entre la dirección de los bienes comunes digitales y otros suministradores colectivos no basados en una infraestructura libre y abierta. · Construir puentes entre la acción y la investigación en el dominio público como una forma de gobierno, producción y el horizonte de la socio-transformación.


¿Qué?

Trataremos de forma colaborativa una serie de líneas de trabajo:

 • Participación en movimientos guiados por Pares (presentados por Amical Viquipedia y la comunidad Wikipedia catalana)
 • Sostenibilidad y economía social (presentado por el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de la Universidad Autónoma de Barcelona)
 • Trazar un plano de diversas iniciativas de bienes comunes digitales y definir una estrategia común (presentado por IGOP)

¿Cómo participar y mantenerse informado?

Regístrese en: www.digital-commons.net/form/registration

Suscríbase a la newsletter: Envíe un e-mail a info@digital-commons.net Identica y Twitter: @dimmons_forum Facebook: ForumGlobal Dimmons


Para más información, póngase en contacto con info@digital-commons.net. ¡Estaremos encantados de recibir sus comentarios!

Digital commons forum es una iniciativa respaldada por Amical Viquipedia y el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas – Universidad Autónoma de Barcelona.