Explora el wiki

Dreceres ràpides: navegació, cerca
Apunt:Carta d'Amical Viquipèdia a l'Affiliations Committee 1-2013
Language ca  +
Post Approval verdader  +
Post Author Kippelboy  +
Post Body Benvolguts membres de l'Affiliations Commi
Benvolguts membres de l'Affiliations Committee i del Board de WMF, Els socis d'Amical Viquipèdia, els qui donem suport al reconeixement de Wikimedia CAT i una part significativa dels wikipedistes que contribuïm en català als projectes de Wikimedia estem fatigats, decebuts, agreujats i en alguns casos indignats, i en general ens sentim menystinguts i menyspreats pel tracte que rebem des de Wikimedia. Fa 5 anys que busquem la manera de vincular-nos formalment a la Wikimedia Foundation i al moviment Wikimedia. L'any 2008 vam crear una associació per recolzar i difondre la Viquipèdia i el coneixement obert. El gener de 2009 vam començar a definir la proposta del chapter Wikimedia CAT i el vam presentar al mes d'octubre del mateix any al Chapters Committee perquè en fes la recomanació al Board de WMF. L'any 2009 es van crear i aprovar molts capítols: al final d'aquell any n'hi havia 27. Wikimedia CAT va rebre més de 500 mostres de suport. Però vam haver d'esperar 7 mesos fins al maig de 2010 en què el Chapters Committee va fer una recomanació negativa. Des de llavors hem continuat treballant, desenvolupant nombroses activitats i projectes, donant suport a les comunitats d'editors i col·laborant amb diverses entitats i institucions de l'àmbit de parla catalana. Des de llavors s'han reconegut 8 nous capítols. Però, mentrestant, nosaltres érem exclosos i marginats de diversos fòrums i reunions dels capítols de Wikimedia. Es va crear la iniciativa ''movement roles'' i hi vam col·laborar, intentant fer aportacions, explicant la nostra experiència i situació, oberts a diverses solucions. Com a resultat d'aquest procés, finalment, el març de 2012 es van definir nous tipus d'organitzacions de Wikimedia. Al mes d'abril vam presentar a l'Affiliations Committee la proposta de Wikimedia CAT com a Wikimedia Thematic Organization perquè fes la seva recomanació al Board de WMF. La història es repeteix. Han passat 9 mesos. Realment l'Affiliations Committee necessita més de 9 mesos per donar una resposta? Quant de temps més hem d'esperar? Ha de ser indefinida, aquesta espera? Potser eterna? No hi hauria d'haver uns terminis que garantissin una resposta en un temps raonable? Tenim la sensació que es busquen formes de dilatar i ajornar indefinidament el nostre reconeixement. Us demanem: tracteu-nos com a companys que treballem per uns mateixos objectius. No som una organització acabada de crear. Fa 5 anys que som dins el moviment Wikimedia treballant de valent. Complim els requisits per ser una Wikimedia Thematic Organization. Haurem d'esperar fins que es resolgui qualsevol discussió que pugui sortir sobre les ''thorg'' per tenir una vinculació formal amb WMF? Ara la discussió és el tema dels noms: quina serà la següent? Pel que fa al nom, la nostra proposta és Wikimedia CAT; si cal, podem acompanyar-ho d'un eslògan o ''descriptor''. Si teniu una altra proposta, feu-la i la valorarem, però no ens la feu endevinar. Quantes ''thorgs'' caldrà reconèixer abans que sigui reconeguda Wikimedia CAT? O no hi ha intenció de reconèixer-la mai? Tenim la sensació que formem part d'un moviment els organismes i institucions del qual no paren de posar-nos les coses difícils, en lloc de correspondre a la nostra il·lusió de treballar plegats. Si us plau, doneu-nos una resposta, que sigui positiva i que sigui aviat, abans de finalitzar febrer, ja que restem pendents de la vostra resposta per tal de convocar una Assemblea General Extraordinària i monogràfica a principis de març de 2013, on valorar si té sentit continuar malgastant les nostres energies a trobar la manera de vincular-nos formalment a la Wikimedia Foundation. Gràcies, '''Socis d'Amical Viquipèdia''' [carta aprovada el 31/1/2013] === English === Dear members of the Affiliations Committee and the WMF Board; We the Amical Viquipèdia members, together with those who call for the recognition of Wikimedia CAT and a significant part of Catalan-speaking participants in Wikimedia projects, are tired, frustrated, vexed and, in some cases, downright exasperated at the neglectful and disdainful way Wikimedia conducts its dealings with us. We have spent the last five years looking for ways to become affiliated to the Wikimedia Foundation and the Wikimedia movement. In 2008, we set up an association to support and promote Wikipedia and open knowledge. In January 2009, we outlined our proposal for a Wikimedia CAT chapter, which we presented to the Chapters Committee in October of the same year so that the ChapCom could make a recommendation to the WMF Board. A great deal of chapters were developed and approved in 2009; by the end of the year, there were 27 of them. Wikimedia CAT received the support of more than 500 people but, after a seven-month wait, the ChapCom issued a negative recommendation in May 2010. We have since intensified our efforts by developing several activities and projects to support and engage the editor community, as well as collaborating with various organisations and institutions in the Catalan-speaking world. A further eight chapters have been recognised in the intervening period, whereas we have been excluded and sidelined from various formal forums and meetings of the Wikimedia chapters. The movement roles initiative was then launched and we participated in it, trying to do our bit and explaining our experience and situation while remaining open to several solutions. As a result, several new types of Wikimedia organisations were finally approved in March 2012. In April, we submitted an official new proposal for Wikimedia CAT to the Affiliations Committee, this time as a Wikimedia Thematic Organisation, so that it could make its recommendation to the Board of WMF. History is repeating itself. It has been nine months already. Does the Affiliations Committee really need more time to give us an answer? For how long are we supposed to wait? Indefinitely? Forever, perhaps? A timetable is needed to guarantee a response within a reasonable time. To us, it looks like the Committee is simply stalling for time and trying to kick our application into the long grass. We request that you treat us as equal partners working towards the same goals. We are not a newly-created organisation. We have spent five years working hard within the Wikimedia movement without as much as official recognition. We fulfil the requirements to be a Wikimedia Thematic Organisation. Do we have to wait for each and every issue on the 'thorg concept' to be solved before getting a formal relationship with WMF? Now we are debating the subject of names, what will be next? Our proposed name is Wikimedia CAT. If necessary we can add a slogan or descriptor. If you have another proposal, tell us and we will study it, but you cannot keep us on tenterhooks for any longer. How many thorgs will be recognised before Wikimedia CAT is? Or there is no intention to ever recognise it? We feel that we are part of a movement whose organisations and institutions are constantly throwing spanners in our works instead of warming up to our enthusiasm to work together. Please give us a positive answer before the end of February, as we are waiting for your response to convene an Extraordinary General Meeting in early March to determine whether there is any point in continuing our efforts to find ways to become affiliated to the Wikimedia Foundation. Thanks, '''Members of Amical Wikipedia''' [letter approved 1/31/2013] === Castellano === Estimados miembros del Affiliations Committee y del Board de WMF, los socios de Amical Wikipedia, quienes apoyamos el reconocimiento de Wikimedia CAT y una parte significativa de los wikipedista que contribuimos en catalán a los proyectos de Wikimedia estamos fatigados, decepcionados, agravados y en algunos casos indignados, y en general nos sentimos menospreciados y despreciados por el trato que recibimos desde Wikimedia. Hace 5 años que buscamos la manera de vincularnos formalmente a la Wikimedia Foundation y al movimiento Wikimedia. En 2008 creamos una asociación para apoyar y difundir la Wikipedia y el conocimiento abierto. En enero de 2009 comenzamos a definir la propuesta del chapter Wikimedia CAT y lo presentamos en el mes de octubre del mismo año al Chapters Committee para que hiciera su recomendación al Board de WMF. En 2009 se crearon y aprobaron muchos capítulos: al final de ese año había 27. Wikimedia-CAT recibió más de 500 muestras de apoyo. Pero tuvimos que esperar 7 meses hasta mayo de 2010 cuando el Chapters Committee hizo una recomendación negativa. Desde entonces hemos seguido trabajando, desarrollando numerosas actividades y proyectos, apoyando a las comunidades de editores y colaborando con diversas entidades e instituciones del área de habla catalana. Desde entonces se han reconocido 8 nuevos capítulos. Pero, mientras tanto, nosotros éramos excluidos y marginados de diversos foros y reuniones de los capítulos de Wikimedia. Se creó la iniciativa ''movement roles'' y colaboramos con ella, intentando hacer aportaciones, explicando nuestra experiencia y situación, abiertos a diversas soluciones. Como resultado de ese proceso, finalmente, en marzo de 2012 se definieron nuevos tipos de organizaciones de Wikimedia. El pasado mes de abril presentamos al Affiliations Committee la propuesta de Wikimedia CAT como Wikimedia Thematic Organization para que hiciera su recomendación al Board de WMF. La historia se repite. Han pasado 9 meses. ¿Realmente el Affiliations Committee necesita más de 9 meses para dar una respuesta? ¿Cuánto tiempo más debemos esperar? Debe ser indefinida, esa espera? ¿Quizás eterna? ¿No deberían existir unos plazos que garanticen una respuesta en un tiempo razonable? ¿Tenemos la sensación de que se buscan formas de dilatar y aplazar indefinidamente nuestro reconocimiento. Os pedimos: tratadnos como compañeros que trabajamos por unos mismos objetivos. No somos una organización recién creada. Hace 5 años que estamos dentro del movimiento Wikimedia trabajando duro. Cumplimos los requisitos para ser una Wikimedia Thematic Organization. ¿Tendremos que esperar hasta que se resuelva cualquier discusión que pueda salir sobre las ''thorg'' para tener una vinculación formal con WMF? Ahora la discusión es el tema de los nombres: ¿cuál será la siguiente? En cuanto al nombre, nuestra propuesta es Wikimedia CAT, si es necesario, podemos acompañarlo de un eslogan o ''descriptor''. Si tenéis otra propuesta, hacedla y la valoraremos, pero no nos la hagáis adivinar. ¿Cuántas ''thorgs'' habrá que reconocer antes de que sea reconocida Wikimedia CAT? ¿O no hay intención de reconocerla nunca? Tenemos la sensación de que formamos parte de un movimiento los organismos e instituciones del cual no paran de ponernos las cosas difíciles, en lugar de corresponder a nuestra ilusión de trabajar juntos. Por favor, dadnos una respuesta positiva antes de finalizar el mes de febrero febrero, ya que estamos pendientes de vuestra respuesta para convocar una Asamblea General Extraordinaria y monográfica a principios de marzo de 2013, donde vamos a valorar si tiene sentido continuar malgastando nuestras energías en encontrar la manera de vincularnos formalmente a la Wikimedia Foundation. Gracias, Socios de Amical Wikipedia [carta aprobada el 31.01.2013]
l Wikipedia [carta aprobada el 31.01.2013]  +
Post Summary 300  +
Post Tag x  +
Post Title Carta d'Amical Viquipèdia a l'Affiliations Committee 1-2013  +
Publication date 31 gener 2013 21:09:15  +
Data de creació
Aquesta propietat és una propietat especial en aquest wiki
31 gener 2013 21:10:19  +
Categories Actes
Darrer editor és
Aquesta propietat és una propietat especial en aquest wiki
Usuari:Mafoso +
Data de modificació
Aquesta propietat és una propietat especial en aquest wiki
5 febrer 2013 15:50:07  +
amaga les propietats que hi enllacen 
  No enllaça cap propietat a la pàgina.
 

 

Introduïu el nom de la pàgina des d'on començar a navegar.