Estudi possibles subvencions

De Amical Wikimedia
Salta a: navegació, cerca

ESTUDI PRELIMINAR DE POSSIBLES SUBVENCIONS PER VIQUIPÈDIA I/O VIQUIMÈDIA

Fet per LAVIC Technologies, 27 de gener de 2010 Montserrat 8, D | 08172 Sant Cugat del Vallès | Barcelona-Spain


Ajuts projectes d’estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya[modifica | modifica el codi]

Contribuir al coneixement de la realitat actual en matèria de joventut a Catalunya, preferentment població de 16 a29 anys.

Persones físiques o jurídiques, públiques o privades dedicades totalment o parcialment als estudis o anàlisis sobre la realitat juvenil i les polítiques de joventut des de la perspectiva de les ciències socials.

L’ajut implica el dret d’explotació de l’autoria dels resultats a conseqüència dels ajuts atorgats.

Pensem que no encaixa massa bé a no ser que es faci algun estudi molt enfocat a l’ús de Viqui per part del jovent, i potser caldia fer-ho en associació amb una entitat

Activitats formatives en l’àmbit de les TIC (Plan Avanza)[modifica | modifica el codi]

Foment a l’organització i la realització de projectes formatius com:

activitats formatives

activitats complementàries supeditades a les formatives: publicació de materials didàctics en suport paper o electrònic per accés dels assistents gestió i /o coordinació de les activitats de formació difusió i promoció de les activitats de formació Excepcionalment elaboració de materials: creació, traducció o adaptació de continguts didàctics que responguin a necessitats especials de l’activitat formativa per a la qual es demana subvenció, sempre i que aquestes necessitats no puguin ser satisfetes amb el material existent. Si es rep l’ajut, l’organisme beneficiari està obligat a permetre’n la difusió oberta.

No subvenciona: elaboració de continguts didàctics, equipament informàtic, lloguer, despeses telefòniques. Enfoc en temes socials: Cal potenciar l’alfabetització digital, evitar l’exclusió social i potenciar la integració dels destinataris en la societat del coneixement.

La llengua en les exposicions orals dels cursos i materials didàctics per a la seva ha de ser el català.

Una proposta per convocatòria.

Podria encaixar, cal esperar a veure la convocatòria de Plan Avanza 2010

Beques per a estades a comunitats catalanes de l’exterior[modifica | modifica el codi]

Impulsar, implementar i fer el seguiment d’activitats culturals, participatives, associatives de lleure, col·laborar en la seva dinamització i la de xarxes de comunitats catalanes, promoure l’ensenyament de la llengua catalana i difondre el sistema universitari públic català entre les persones que resideixen a l’estranger.

Creiem que no encaixa bé.

Ajuts pel finançament d’actuacions en l’àmbit de la divulgació científica[modifica | modifica el codi]

Ajuts en l’àmbit de divulgació científica de les activitats de recerca i innovació, per tal de donar a conèixer socialment la importància d’aquestes activitats com a eines de progrés, benestar i competitivitat.

Especial interès en actuacions de divulgació científica (organització d’activitats, experiències, exposicions, etc.) adreçades a donar conèixer les activitats científiques o els resultats obtinguts, sempre i quan no vagin dirigies exclusivament al públic professional en aquest sector:

actuacions que estimulin la comprensió pública de la ciència i que impliquin la utilització de noves tecnologies o les activitats destinades a promocionar la cultura científica en general entre la ciutadania.

Sol·licituds: mitjançant l’investigador/a responsable de l’actuació.

Ajut fins a 10.000€

Ajut força interessant, cal estar atents a veure quan torna a obrir

Programa F DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Subvenció a associacions i organitzacions professionals d’ensenyants, i altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l’ensenyament, per a realització d’activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari i per despeses de funcionament, informació i difusió. Per a entitats sense ànim de lucre hi ha tres tipus de modalitats, A, B i C.

Ajut A: activitats de formació al professorat de nivell no universitari organitzades per associacions i organitzacions professionals d’ensenyants i altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l’ensenyament.

Ajut B: activitats de formació relacionades amb l’aprenentatge de llengües estrangeres, per a professorat de nivell no universitari organitzades per associacions i organitzacions de professionals d’ensenyants i altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l’ensenyament.

A aquestes dues modalitats d’ajuts poden optar les associacions i organitzacions professionals d’ensenyants i altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l’ensenyament.

Hauríem de veure en detall els vostres estatuts per veure si podrieu ser bons beneficiaris. Podrien ser els ajuts més interessants per activitats de formació. Les activitats relacionades per a poder demanar l’ajut son:

a) cursos, seminaris, grups de treball b) congressos, jornades, o simposis c) conferències, taules rodones, debats i intercanvis d’experiències, sempre que es duguin a terme de manera aïllada i no s’englobin dins d’una activitat formativa més àmplia

Per a entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre vinculades directament al món de l’ensenyament, només poden optar a subvencions pels supòsits b) i c).

Les activitats han de complir els requisits: a) adreçades a professorat de nivell no universitari de centres educatius de Catalunya b) fora de l’horari de permanència del professorat en el centre c) han de participar un mínim de 10 docents en actiu. En el grups de treball, un mínim de 5 docents en actiu d) ser complementàries a l’oferta programada pel Departament d’Educació d’acord amb els objectius del Pla Marc de Formació 2005-2010.

Ajut C: despeses de funcionament, informació i fusió efectuades pes les associacions i organitzacions professionals d’ensenyants per tal de fomentar la vida associativa i afavorir la tasca de renovació pedagògica i les iniciatives que duen a terme aquests col·lectius.

A aquest tipus d’ajut opten les associacions i organitzacions professionals d’ensenyants.

L’ajut C no encaixa


Ajuts que fomentin les xarxes euroregionals de cooperació en l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània[modifica | modifica el codi]

Aquest tipus d’ajuts els poden sol·licitar persones jurídiques, públiques o privades, que treballin dins d’una xarxa de cooperació d’àmbit euroregional (xarxes formals), com a xarxes de cooperació d’àmbit euroregional sense personalitat jurídica (xarxes informals) integrades per persones jurídiques públiques o privades.

Xarxes d’àmbit euroregional: aquelles que vinculen persones jurídiques, públiques o privades, d’ almenys quatre de les cinc regions membres de l’Euroregió Pirineus Mediterrània (Aragó, Catalunya, Illes Balears, Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus), amb la possibilitat de vincular, a més altres regions de la Unió Europea, de la conca mediterrània i el Principat d’Andorra.

Ajut no superior al 80% del cost total de l’activitat subvencionada.

Interessant per posar-vos en contacte amb grups similars d’altres regions