Model de conveni per l'alliberament de contingut (Entitats)

De Amical Wikimedia
Salta a: navegació, cerca
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ______________________________ I AMICAL VIQUIPÈDIA PER PROMOURE EL CONEIXEMENT LLIURE PER MITJÀ DE LLICENCIAR CONTINGUTS PROPIETAT DE _____________________________Barcelona a __ de ____________ de _____


ES REUNEIXEN:

Per una part ______________________________ amb passaport/document d’identificació número ____________. En representació de l’entitat ___________________________ amb domicili a _____________________________


Per l’altre part ______________________________ amb passaport/document d’identificació número ____________. En representació de la Associació AMICAL VIQUIPÈDIA, d’ara en endavant VIQUIMÈDIA.CAT amb domicili a _____________________________ .


MANIFESTEN:

 1. Que VIQUIMÈDIA.CAT és una associació sense afany de lucre que té com a finalitat la promoció del coneixement lliure en català i del coneixement lliure de la cultura catalana en tots els idiomes. En particular a traves de la enciclopèdia en línia Viquipèdia i els altres projectes germans que apareixen llistats al lloc web oficial de http://www.wikimedia.org/
 2. Que ________________________ és l'únic propietari dels drets d'autor de [ afegiu un enllaç ]. D'ara en endavant "ELS CONTINGUTS"
 3. Que ________________________ té interès en:
  • Difondre ELS CONTINGUTS en català.
  • Difondre també arreu del mon ELS CONTINGUTS per mitjà de traduccions a altres llengües.


Per això


CONVENEN:

 1. Que ________________________ Accepta publicar ELS CONTINGUTS sota la llicència lliure CC-BY-SA-3.0.
  • Això significa que
   1. El text pot ser redistribuït i utilitzat lliurement.
   2. Pot ser modificat lliurement, i les versions modificades també poden ser redistribuïdes i utilitzades lliurement.
   3. Tota redistribució ha de portar la mateixa llicència CC-BY-SA-3.0.
   4. En tots els casos, la CC-BY-SA-3.0 exigeix l'atribució apropiada de l'autor o dels autors.
   5. La CC-BY-SA-3.0 permet usos comercials a condició que tal reutilització sigui també sota la mateixa llicència.
 2. Que VIQUIMÈDIA.CAT , difondrà aquest conveni entre els seus associats i els viquipedistes en general perquè copiïn a la Viquipèdia i / o als projectes germans les parts d'ELS CONTINGUTS que siguin adequades per a cada projecte.
 3. Que VIQUIMÈDIA.CAT , promourà que les parts de ELS CONTINGUTS que s'hagin copiat a la Viquipèdia i els projectes germans es tradueixin al major nombre possible de llengües.
 4. Que sempre es mantindran els drets dels autors dELS CONTINGUTS, i es mantindrà el dret d'atribució d'acord amb la llicència CC-BY-SA-3.0.
 5. Mai no es podran atribuir a ____________________ modificacions que altres puguin fer.
 6. La llicència lliure només concerneix els drets d'autor, i ____________________ es reserva l'opció de prendre accions contra qualsevol que utilitzi ELS CONTINGUTS violant altres drets com restriccions de marca registrada, difamació, o restriccions geogràficament específiques.


Aquest conveni és de durada indefinida però qualsevol de les parts podrà rescindir-lo en qualsevol moment comunicant-ho a l’altre part. En cas de rescissió deixarà de publicar-se sota llicència CC-BY-SA-3.0 els nous materials que _________________ incorpori a ELS CONTINGUTS. En cap cas _________________ es podrà desdir de la llicència concedida al ELS CONTINGUTS ja publicats a la Viquipèdia i / o als projectes germans.

Aquest conveni no comporta cap contraprestació dinerària de cap tipus entre les parts.

Signen el present al lloc i data a dalt indicades.Per ________________				      Per VIQUIMÈDIA.CAT